ખજુરભાઈ ની industrial visit - Khajurbhai ni moj

Khajurbhai ni moj - ખજુરભાઈ on industrial visit to morbi's tile factory.

Title:ખજુરભાઈ on industrial visit to salient tiles
Artist - Nitin Jani, Tarun jani, Riddhi patel, Mahesh dada and Team
Concept & Direction - Nitin jani
Copyright: Samir joshi, Manoj bhuptani, Harsukhbhai

#IPL #jiglikhajur #nitinjani #khajurjigli

Follow Nitin jani on

Insta: https://www.instagram.com/nitinjani24/
Facebook: https://www.facebook.com/jigliandkhajurofficial/

See also